Figurbygge i skogen
 
 

På vår förskola Familjelyckan vill vi att alla barn ska ha en trygg, meningsfull och lärande vardag. Det är viktigt för oss att barnen känner sig delaktiga och kan påverka vår verksamhet.

Vi anser att alla barn är unika och och vi arbetar för alla människors lika värde. Vi ser till att ta till vara på allas olikheter. Vi arbetar för att barnen ska lära sig att uppskatta och respektera alla människor och miljön vi lever i. 

 

Vi kombinerar syskongrupp och åldersindelat

Ibland är det skönt att kunna hänga med ett äldre syskon eller pyssla lite med ett yngre. Ibland är det skönt att få vara i en egen grupp. Ibland är det skönt att leka med yngre barn, ibland känner man sig mer i nivå med äldre. Ibalnd vill man känna sig stor och duktig, ibland utmana sig själv att klara lite mer. På Familjelyckan arbetar vi med olika upplägg för att ge möjlighet att både välja själv och att få aktiviteter avpassade efter ålder. Vi har i grunden en syskongrupp från inskolning till första skolåren. Under delar av dagen arbetar vi i våra åldersindelade grupper Husmusen, lille Skutt, Skalman och Bamse. Där jobbar pedagogerna efter just den gruppens ålder och utveckling. Samma pedagog följer sin åldersgrupp genom deras förskoletid och slussar sedan över dem till förskoleklass via kommunens gemensamma förebredande grupp förskolefemman.

Vi vill ge alla barn lika utrymme och arbetar ofta med barnen i självvalda mindre grupper i den fria leken för att hinna se och höra alla och för att skapa en lugn och trygg miljö. Leken ger barnen bland annat erfarenheter, kunskap, social kompetens, känlsor, motorik och kreativitet. Vi erbjuder barnen varierande lekmaterial och miljöer som stimulerar till nya upptäckter och färdigheter. Här tycker vi det är viktigt att de ges både utrymme att själva välja vad och med vem och inspiration att testa något nytt. Genom att dela upp oss i olika grupper blir det naturligt att leka med olika kompisar och vi kan påverka klimatet i gruppen genom val av grupperingar, miljlö och hur vi som pedagoger arbetar. Vi nyttjar hela vårt stora hus och vår rymliga trädgård och skapar känsla av liten grupp med nära pedagog även de dagar vi är många.

 

Inne och ute - hemma och på utflykt

Vi utnyttjar ofta vår närmiljö och går till parken, skogen eller ån. Vi spenderar mycket tid utomhus och ser vår närmiljö som en stor resurs. Vi tar till vara på barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära och uppmanar barnen till att utmana sig själva. 

Vi har en stor egen trädgård med väl rotade träd, buskar och blommor och odlingskragar där vi själva kan plantera. Barnen är också delaktiga i utformandet av miljö. På våren kan till exempel en grupp gå till vår lokala blomsterhandel och köpa blommor med pengar från vår trivselkassa för att komma hem och göra fint i trädgården. I barnråden berätar barnen hur de vill ha det och vi försöker lösa det tillsammans. Under varma dagar flyttar vi ofta ut i trädgården med både lunch och mellanmål, snöiga dagar kan vi måla på snön eller bygga med den, regniga dagar ger utmärkta tillfällen att leka med vatten och sand.

 

Familjärt och profesionellt

Vår verksamhet präglas av att den är ett föräldrakooperativ där pedagogerna driver verksamheten lyhört för föräldrarnas önskemål. Som fristående förskola arbetar vi självklart efter Läroplan för förskolan och lyder under samma skollag som de kommunala verksamheterna. Våra pedagoger har också stor frihet att själva utforma verksamheten.

Vi strävar efter en familjär hemmakänsla för barnen och er föräldrar utan att ge avkall på professionaliteten i vårt arbete. Du ska som förälder kunna känna dig trygg med att vår verksamhet pedagogiskt möter ditt barns behov och samtidgt kunna slappna av och känna dig hemma när du hämtar, lämnar eller hälsar på en stund.

 

plantering